คลองชะอวด,ริมคลอง,ชายคลอง,คลองตะเกียบ

คลองชะอวด,ริมคลอง,ชายคลอง,คลองตะเกียบ

 

      คลองชะอวด เป็นคลองที่เกิดจากคลองต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกไหลมารวมกันเป็นคลองชะอวด เช่น คลองไม้เสียบ คลองลาไม คลองเกียบ เป็นต้น คลองชะอวดเป็นคลองที่กว้างและลึก ไหลผ่านหลายตำบล เช่น ตำบลท่าประจะ ตำบลชะอวด ตำบลท่าเสม็ด ตำบลเคร็ง ไหลไปทางอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร ลงสู่ทะเลที่อำเภอปากพนัง คลองชะอวดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญใช้หล่อเลี้ยงชาวอำเภอชะอวดและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ล่องเรือตามคลองศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด อีกทั้งยังมีการบอกเล่าเรื่องราววิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านผ่านการพายเรือหาปลา และการใช้ "ยอ" ซึ่งเป็นเครื่องมือในการหาปลาของชาวบ้านริมคลองชะอวดแห่งนี้ เพราะคลองชะอวดยังเป็นคลองที่กว้างและลึก เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้หล่อเลี้ยงชาวชะอวด