อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

ห้วยน้ำใส มุมสูง,ชะอวด,เที่ยวชะอวด

      อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หรือเขี่อนห้วยน้ำใส ตั้งอยุ่หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบไปด้วยภูเขามากมาย บรรยากาศดี วิวสวย น้ำใสสะอาด

อาณาเขต  เริ่มก่อสร้าง  เริ่มดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ  2534  แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2539 ระยะเวลาก่อสร้าง  5  ปี

วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง

1.      เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสนับสนุนโครงการคลองไม้เสียบ  ซึ่งมีพื้นที่โครงการฯ 35,500 ไร่และสามารถขยายพื้นที่โครงการฯ ได้อีก  18,000  ไร่

2.      เพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอชะอวด  ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในฤดูร้อน

3.      เพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำเค็ม  เนื่องจากน้ำทะละหนุนในลุ่มน้ำปากพนังในฤดูแล้ง

4.      เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค –บริโภค ในบริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำฯ

พื้นที่ได้รับประโยชน์  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ  53,500  ไร่  โดยสามารถให้ประโยชน์แก่พื้นที่ ในเขต  3  ตำบล ได้แก่

1.      ตำบลลานข่อย  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง

2.      ตำบลเกาะขันธ์  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.      ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมอื่น  ไม่อนุญาตให้สร้างสิ่งก่อสร้างในลำน้ำ (ในอ่างฯ)

ห้วยน้ำใส ชะอวด

ห้วยน้ำใส.อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส,ชะอวด,ภาพมุมสูง

 

ห้วยน้ำใสมุมสูง,ชะอวด,อ่างเก็บน้ำชะอวด

 

 

การเดินทางไปห้วยน้ำใส

แผนที่ห้วยน้ำใส,ห้วยน้ำใส

มุ่งหน้าทางใต้ ไปยังถนนหมายเลข 4018

ตาม ถนนหมายเลข 4018 และ ถนนหมายเลข 41 มุ่งไปตำบล เกาะขันธ์

ใช้ ถนนหมายเลข 4270 ไปยังจุดหมายของคุณที่ ตำบล ลานข่อย